Miért van szükségünk a Szentlélekre?

 

A Szentlélek egy belső inspiráló, tanácsadó életünk minden lépéséhez.

 

Ha az életünk során nem lépünk kapcsolatba a Szentlélekkel, akkor a lelkünket, gondolatiainkat csak a velünk született, örökölt, a szüleinktől és a környezetüntől hallott, tanult és átélt minták töltik be.  Mivel ebből a szűk, korlátozott tudatból és a hozzájuk kapcsolódó testi, gyermeki (önző) érzelmeinkre hallgatva próbáljuk megoldani az életünket, ezért gyakran érezhetjük magunkat egy "mókuskerékben". Mert, hiányzik belőlünk a folyamatos kontroll pl. ha valami hibát követünk el, azt inkább elnyomjuk és elfojtjuk. A problémáinkat pedig mindig ugyanazokkal a bennünk lévő véges "bölcsességgel" próbáljuk megoldani. Addig amíg ezt nem ismerjük fel és nem ismerjük be gyengeségünket, hogy nálunk embereknél egy magasabb szintű bölcsességre van szükségünk, megrekedünk ezen a tudatszinten. Téves az az elképzelés, hogy a korunk számával nő a bölcsességünk is! Valójában csak a tapasztalatunk nő.

Az egyetemes élő Isten mióta felbontotta szerződését a zsidó néppel (Ézsa 5,1-7), azóta minden egyes emberrel leszületése előtt külön-külön szerződést köt (Jer31, 32-34). Ez mindenkivel megtörténik vallásoktól függetlenül, ezért nem is lehet vallási kérdés. Minden embernek adott lelkiismeretet, elküldte az egyetlen Fiát, hogy lássuk az Isten igéjét megelevenedni kegyelemből hit által, és nekünk adta a Szentlelket is bizonyságul. Csak rajtunk múlik, hogy kapcsolatba lépünk velük vagy sem.

"Az élő Isten azt akarja, hogy az embereknek "életük legyen és bővelkedjenek." (Ján10,10) Ez az jelenti, hogy annak az embernek van csak a szó teljes és igaz értelmében "élete", aki "bővelkedik". A "bővelkedés" Jézus tanításainak összefüggésében pedig semmiképpen nem az anyagiak bőségét jelenti, hanem a szemléletváltásunk eredményeként bekövetkező lelki jólétet, megelégedettséget, boldogságot." (Dr.Vankó Zsuzsa)

 

Kicsoda a Szentlélek?

Amikor Jézus búcsúzott a tanítványaitól azt mondta: "És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon örökké. Az igazságnak ama Lelkét"(Ján14,16:17). A Szentlélek az Atyához és Jézushoz képest is más. Testi alakban nem tudjuk elképzelni, mert a Biblia sosem ábrázolja így. Az csak szimbólum volt, amikor Jézusra galamb szállt a keresztsége után. Ha titok is a személye az Írás olyan egyértelműen szól róla, hogy külön álló valóságos isteni lény, hogy nincs miért ebben kételkednünk. A Biblia többek között az "igazság" és a "szeretet" Lelkének is nevezi: "De amikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra, mert nem ő szól magától, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek." (Ján16,13) Erőt, szeretetet és tiszta, bölcs gondolkodást ad nekünk, ha kérjük kegyelemből Isten Igéi által.  Ő az "élő víz" forrása. Ézsaiás 11. fejezete felsorolja, hogy a Szentlélek, az Úrnak Lelke mi mindent közvetít nekünk. "Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel  együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk." (Róm 8,16)

 

Hogyan segít nekünk a Szentlélek?

A Szentlélek nagyon érzékeny isteni lény - "És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Lelkét, ... Minden mérgesség és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt" (Efé 4,30-31) - önző természettel együtt nem lakik, mert amikor ez bennünk van, abban a pillanatban távozik. Amíg a lelkivilágunk nem tiszta, nem fog a Szentlélek bennünk lakni! Bár nem hagy minket magunkra, próbál terelni a lelkiismeretünkön keresztül, hogy megbánásra vezessen, hogy rendbe hozza az életünket.

Az igazi jellembeli növekedéshez, a szellemi fejlődéshez, ahhoz, hogy folyamatosan belülről vezéreljen minket, isteni tanácsokat adjon, mindennapi tisztító, "bűnvalló" imára van szükségünk, ami után kérésünkre a Szentlelket az Atya vagy Krisztus minden esetben elküldi hozzánk! Tehát amikor tudatosul bennünk, hogy a cselekedeteinket és a gondolatainkat önző (bűnös) érzelmeink irányítják pl. nem voltunk elég türelmesek, vagy ha megbántottunk valakit, vagy nem tudunk valamit megtenni stb., akkor ezt őszintén, egyszerű szavakkal egy mély imában vigyük a Atya elé, ahogy Jézus mondta: "Te pedig amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van; ...titkon néz." (Mt 6,6) - és utána kérjük Tőle a Szentlelket.  Így ez már egy magasabb szintű kapcsolódás és tapasztalat a Szentlélekkel, mint amikor kívülről zörget a szívünk ajtaján és ösztönöz minket a jóra. Pál apostol így ír a Szentlélekkel való betöltekezéséről: "Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: miután férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat." (Kor13,11)

A Szentlélek teszi számunkra világossá hit által a bibliai igazságokat és az élő Isten szavát, Igéit, általa a mennyei szeretet árad ki a szívünkbe. Ezt csak a Szentlélek ereje által nyerhetjük el! Ezért kell folyamatosan imában kérnünk az Atyától és Krisztustól! Ahogy Dávid király is tette miután vétkezett: "Tiszta szívet teremts bennem, oh Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orczád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem." (Zsolt 51,11:12)

Jézus híres boldogmondását - "Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégittetnek." (Mt 5,6) - sokan félreértik, mert azt gondolják, hogy ez arról szól, hogy boldogok, akik több ismeretre szeretnének szert tenni és jobban megérteni a bibliai tanításokat. De az Újszövetségben két szó van az igazságra: az egyik az elméleti igazság ismeretére utal, a másik a cselekedet és a jellembeli igazságra. Itt az utóbbi szerepel: Boldogok, akik szomjúhozzák az igaz életet, az igaz jellemet, mert ők megelégíttenek. Ha vágyakozunk az igaz életre és jellemre, akkor kérjük a Szentlelket az Atyától, mert ez csak általa lehetséges. Nincs olyan tulajdonságunk, amit a Szentlélek ne tudna belülről megváltoztatni. Ehhez mindennap meg kell becsülnünk az ő belső intéseit, csiszolását, engedni, hogy belülről dolgozzon bennünk az Ige által. Ő biztosítja számunkra a határtalan fejlődést a jellemünkben és az igaz cselekedeteinkben. Ne feledjük az önző természet és a Szentlélek egy testben nem lakozik, Szentlelket csak az Atyától és Krisztustól lehet kapni.

 

Szeretettel: G. Rácskai Gyöngyi

Kép: pixabay.com